Lisansüstü Eğitim Programı İş Birliği Protokolü İmzalandı

 

 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ve MANEVİ İLKELİ LİYAKATLİ SENDİKALAR KONFEDERASYONU (MİL-SEN) GENEL MERKEZİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

 

Madde 1- Protokolün Konusu

Bu protokol Karabük Üniversitesi ile Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (MİL-SEN) Genel Merkezi lisansüstü eğitim alanında gerçekleştirecekleri iş birliğinin usul ve esaslarını düzenler.

 

Madde 2- Protokolün Tarafları

  1. Karabük Üniversitesi Rektörlüğü (Karabük Üniversitesi Demir Çelik Kampüsü 100.Yıl Karabük)
  2. Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (MİL-SEN) Genel Merkezi (Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Çankaya Kızılay - Ankara  Tlf: 0 516 1 645 645)

 

Madde 3- Protokolün Amacı ve Kapsamı

Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonuna (MİL-SEN) bağlı sendikalarının genel merkezleri ve bağlı tüm İl, şube ve ilçe temsilciliklerindeki sendika üyelerinin tümü için meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik lisansüstü eğitim alma ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanmaktadır.

 

Madde 4- Protokole Konu Lisansüstü Eğitim Programları

Karabük Üniversitesi bünyesinde açılabilecek Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını kapsar.

 

Madde 5- Öğrenci Kontenjanları

Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonuna (MİL-SEN) bağlı sendikalarının genel merkezleri ve bağlı tüm İl, şube ve ilçe temsilciliklerindeki sendika üyelerinin Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuruları ve kabulü, Karabük Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim dönemi için açmış olduğu genel kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir.

 

Madde 6- Öğrenci Kabulü, Eğitim-Öğretim ve Mezuniyet

  1. Öğrenci kabulü, eğitim-öğretim ve mezuniyet süreci Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddesi gereği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre kabul edilir. Başvuru sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması halinde mezuniyet not ortalaması üstünlüğü dikkate alınarak sıralama yapılır.
  2. Başvuru ve Kayıt İçin İstenen Belgeler

ba) Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından başvuru ve kayıt için belirlenen evraklar.

bb) Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonuna (MİL-SEN) bağlı sendikalarının genel merkezleri ve bağlı tüm İl, şube ve ilçe temsilciliklerindeki sendika üyelerinin illerde şubelerden; ilçelerde ise temsilciliklerden alacakları üye olduklarına dair belge.

 

Madde 7- Programın Ücreti

Protokole konu Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının öğretim ücretine, Üniversite senatosunun belirlediği öğrenim ücreti üzerinden %50 oranında indirim yapılır.

Program ücretleri üç akademik yarıyıl başlangıç dönemlerinde Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında eşit taksitler halinde ödenir.

 

Madde 8- Diğer Şartlar:

Protokol kapsamında açılacak tüm yüksek lisans programlarının kayıt kabul işlemleri Karabük Üniversitesi ile Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (MİL-SEN) Genel Merkezi ilgili birimleri arasında iş birliği içerisinde yürütülecektir.

Manevi İlkeli Liyakatli Sendikalar Konfederasyonuna (MİL-SEN) bağlı tüm sendikaların

genel merkez ve bağlı tüm il, şube ve ilçe temsilciliklerindeki sendika üyelerinin protokole bağlı Resmi Onaylar ve protokol kapsamında belirlenen personele duyurulması başta olmak üzere konuyla ilgili resmi yazışmaları yapmakla yükümlüdür.

 

Madde 9- Adres Değişikliği:

Taraflar protokol çerçevesinde yapılması gerekli bildirimler için unvan/isim yanında protokolün 2. maddesinde belirtilen adreslerin kanuni ikametgâhları olduğunu, bu adreslerine yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını; adres değişikliklerini derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikleri takdirde protokoldeki adreslerinin her türlü tebligat icrası için kanuni ikametgâhları olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

 

Madde 10- Programın Geçerlilik Süresi:

Protokolün geçerlilik süresi 3 yıldır. Sürenin bitimine 1 ay kala taraflardan biri diğer tarafa yazılı olarak bildirim yapmadığı sürece protokol 3 yıl daha uzamış kabul edilir. İşbu protokol ve/veya eklerin herhangi bir maddesinde yapılacak değişiklik taraflarca mutabık kalınıp yazılı olarak düzenlenmiş olmadıkça yürürlüğe girmez.

 

Madde 11- Yürürlük

On bir maddeden oluşan iş bu protokol …../…../2021 tarihinde toplam 2 (iki) sayfa ve her biri asıl olacak şekilde 2 (iki) nüsha olarak tarafların imza yetkililerince okunup, mutabakata varılarak imzalanır ve yürürlüğe girer.

 

1.Sayfa İçin TIKLAYINIZ

 

2.Sayfa İçin TIKLAYINIZ

 

 

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.