Tüzüğümüz

MİL-ENERJİ SEN

TÜZÜĞÜ

 

MANEVİ, İLKELİ ve LİYAKATLİ

ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI                                                     

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

Sendikanın Adı, Kısa Adı, Genel Merkezi ve Adresi:

Madde 1- (1) Sendikanın Adı; “Manevi, İlkeli ve Liyakatli  Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası” , kısa adı; “MİL-ENERJİ SEN” dir.

 Genel Merkezi Ankara’dadır.

(2) Sendika Genel Merkez adresi: Menekşe 1 Sokak Orkide Apt. No:8/B Daire:19 Çankaya / Ankara şeklindedir.           

(3) Sendika Genel Merkezinin başka bir ile nakline Genel Kurul, il içindeki adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Sendikanın Faaliyet Alanı:

Madde 2- (1) Sendika,4688 sayılı yasa gereği tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Türkiye genelinde Enerji, Sanayi ve Madencilik hizmet kolunda ve sendikanın üyesi olduğu konfederasyon , uluslararası kurum ve kuruluşlar kapsamında faaliyet gösterir.

Sendikanın Amacı:

Madde 3- (1) Manevi İlkeli ve Liyakatli sendikacılık çerçevesinde; Çalışanların ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve çıkarlarını gözetmek, geliştirmek, üyeler arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmek                                                         

(2) Sendika bu amaçlarına ulaşmak için;

 1. Sendika üyeleri başta olmak üzere kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

b) Sendika üyelerinin meslekleri ve yürüttükleri görevlerle ilgili bilgilendirilmeleri , mesleklerinde ilerlemelerini ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik,malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini.

    c) Sendika üyelerine hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

ç) Sendika üyeleri arasında dayanışma, birlik ve beraberliğin gerçekleşmesini,

d) İnsanların dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin: sorumluluk ve haklarını öğrenerek yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşaması amacıyla yapılacak her türlü gayret ve çalışmalara destek vermeyi,

e) Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinciyle düşüncelerini ortaya koymayı, projeler geliştirmeyi ve bu düşüncelerini hayata geçirebilmek için mücadele vermeyi,

f) Grev ve siyaset hakkı başta olmak üzere kamu görevlilerine yönelik sınırlama, yasak   ve dayatmaları sona erdirecek eylemleri gerçekleştirmeyi,

g) Hizmet kollarındaki kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının yanında katılımcı demokrasi ilkeleri çerçevesinde Konfederasyon ve Sendikalar aracılığıyla yönetime katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

h) Sendika üyelerinin mesleklerinde başarılı ve verimli olabilmelerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim kursları, seminer, panel, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemeyi; kitap, gazete, dergi, bülten, broşür yayımlamayı,                          

ı) Bireylerin vazgeçilmez ve devredilemez temel haklarından olan dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine ilişkin haklarını kullanırken hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamaları,

i) Rehberlik ve danışma birimleri oluşturmayı ve bu faaliyetlerle üyelerini bilgi, birikim, yetenek ve bilinç düzeylerinin sürekli gelişmesini,

j) Sendika üyelerinin, diğer kamu görevlilerinin, öğrencilerin ve sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmaya yönelik olarak: Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, sportif yarışmalar, açık oturumlar gibi etkinlikler tertiplemeyi,

k) Sendika üyeleri başta olmak üzere her bir vatandaşımızın devlet imkânlarından adaletli bir şekilde yararlanmasını,

l) Din ve vicdan hürriyeti ile manevi değerlerin gerçek anlamda teminat altına alınmasına yönelik çalışmalara destek vermeyi ve katkı sunmayı,

m) Evrensel hukukun, uluslararası sözleşmelerin ve belgelerin, Anayasanın Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ve diğer mevzuatların sağladığı hak ve yetkileri kullanarak her türlü mücadeleyi verir.

Sendikanın Tüzüğü ve Değiştirilmesi:

Madde 4- (1) Sendikanın faaliyet alanları, amacı, zorunlu organları, seçimler ve seçilenlerin güvenceleri ile mali ve sosyal hakları, gelir ve giderlerine ilişkin iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatı gereği tüzükte yer alması gereken hususlar sendika Tüzüğünde belirtilir. Tüzük hükümleri, sendikanın zorunlu organlarını ve üyelerini bağlar. Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Kanuna ve Tüzüğe aykırı olmamak ve lafzına, ruhuna uygun olmak şartıyla yetkili kurul ve organlar tarafından verilen karar ya da kararlara göre işlem tesis edilir. 

 (2) Tüzük değişikliği, genel kurul üye tam sayısının 1/3'i tarafından, Genel Kurul Divan Başkanlığına verilen yazılı önergenin, açık oylama sonucunda genel kurula katılan Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu tarafından kabul edilmesiyle gerçekleştirilir. 

(3) Tüzük değişikliğinin gündem maddeleri arasında yer aldığı Genel Kurulda, toplantı yeter sayısı genel kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılanların sayısı, delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. İkinci toplantıda Karar yeter sayısı toplantıya katılan Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğudur. 

  (4) Tüzük değişiklikleri ayrı bir yürürlük tarihi belirtilmemiş olması halinde Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer, ilgili iş ve işlemler hakkında uygulanır. 

(5) İlgili makamlarca veya Mahkemelerce düzeltilmesi istenen tüzük hükümleri, yapılacak ilk Genel Kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere, Genel Kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir. 

Sendikanın Görev ve Yetkileri:

Madde 5- (1) Sendika, Anayasa, uluslararası sözleşme, kanun ve mevzuattan doğan hak ve yetkilerine dayanarak, üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki,  demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmaları yapar.

(2) Sendika, bu amaçla, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka;

a) Toplu sözleşme görüşmelerini yürütür ve toplu sözleşme imzalar. Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde uyuşmazlığın çözümü için gerekli idari ve yargısal başvuruları yapar. 

b) Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini, her düzeyde temsil eder veya ettirir,

c) Türkiye ya da diğer ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten ayrılabilir. İlgili mevzuatındaki hükümlere uygun olarak uluslararası kuruluşlar kurma yetkisini kullanır. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla hizmet koluna uygun olma esasıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir ve uluslararası kuruluşlar kurabilir. Bu örgütlerin genel kurullarına ve diğer toplantılarına katılabilir, üyelikten ayrılabilir.

ç) Sendikanın Kurulu bulunduğu hizmet koluna giren işyerlerinde çalışan kamu görevlilerini sendika çatısı altında örgütlemeye çalışır.

d) Üyelerine ve ailelerine hizmet vermek amacıyla, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri kültürel ve sosyal tesisler kurar, işletir / işlettirir.

e) Üyelerinin kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kitap, broşür, bülten, gazete vb. süreli ve süresiz yayınlar çıkarır, kütüphane kurar ve işletir / işlettirir.

f) Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla; üyeleri için kooperatifler kurar, başka kurum ve kuruluşlar tarafından kurulması için uğraş verir.

g) Amaç ve hedefleri doğrultusunda sendika adına taşınır ve taşınmaz mülk edinir, değerlendirir, satar.

h) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun %10’nunu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırır; söz konusu işlemleri üye olunan ulusal ve uluslararası sendikal kuruluşlar eliyle de gerçekleştirir. Yıllık gelirinin % 5’ini aşmamak kaydıyla insani yardım faaliyetleri ve benzeri sosyal amaçlı harcamalar yapar.

ı) Anayasa, uluslararası sözleşme ve mevzuattan doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

 

Sendikaya Üye Olabilecekler:

Madde 6- (1) Sendikaya, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 5. maddesinde ifade edilen “ Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri kolundaki” kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve sendika üyesi olma hakkına sahip tüm kamu görevlileri üye olabilir.

Üyeliğin Kazanılması:

Madde 7- (1) Sendikaya üye olmak isteyip tüzüğün 6. maddesindeki şartları taşıyanlar başka bir şart aranmaksızın sendikaya üye olabilirler. Üyelik başvurusu, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır.

(2) Üyelik, başvurunun sendika yetkili organınca kabulü/onayı ile kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren ilgili mevzuatın belirtilen süresi içerisinde ve aynı mevzuatta belirtilen görevli ve yetkili mahalli mahkemede kararın iptali istemi ile dava açabilirler.

(3) Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işverene gönderir.

(4) Üyelik başvurusu süreçleri, yöntemleri ve izlenecek yollar hakkında ilgili mevzuatlarda yapılacak olan yasal düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Üyelikten Çekilme:

Madde 8- (1) Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme formunun kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin 1 suretini üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni bildirimin bir örneğini 15 gün içinde sendikaya gönderir. Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur.

(2) Üyelikten çekilme süreçleri, yöntemleri ve izlenecek yollar hakkında ilgili mevzuatlarda yapılacak olan yasal düzenlemeler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

Üyeliğin Askıya Alınması:

Madde 9- (1) Sendika ve şube yönetim kurullarına seçilmesine bağlı olarak aylıksız izinli sayılanlar hariç olmak üzere aylıksız izne ayrılan üyelerin üyeliği, aylıksız izin süresince askıya alınır. Üyeliği askıya alınanlar; üyelik aidatı ödemez ancak sendika üyelerinin yararlandığı diğer hizmetlerden yararlanabilirler. 

(2) Sendikanın Genel ve şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, milletvekili veya belediye başkanı seçilmeleri halinde kendiliğinden son bulur.

(3) Askere alınan üyenin bu görevi sona erinceye kadar askıya alınır.

(4) Geçici görev ile yurt dışına gönderilenler, bu görevleri sona erinceye kadar askıya alınır.

Üyeliğin Sona Ermesi:

Madde 10- (1) Sendika üyeliği,

a) Üyenin, sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan bir başka hizmet koluna geçme,

b) Sendika üyeliğinden çekilme,

c) Kamu görevinden (istifa, emekli olma, memurluktan çıkarılma vb. nedenlerle) ayrılma, üyenin herhangi bir suçtan dolayı mahkum olması,

d) Üyelikten çıkarılma,

e) Üyenin ölümü

f) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. Maddesi kapsamına giren bir göreve atanma, hallerinde sona erer.

 (2) Üyenin, açığa alınması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir kurum ya da kuruluşa nakli sendika üyeliğini etkilemez. Üyeliği sona erenlerin sendika ve şube genel kurulların da seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu durumda olanların sendika ve sendika şubelerinin organlarındaki görevleri sona erer. Ancak,  emekli olanların sendika ve şube organlarında ki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde 11- (1) Üyenin sendikadan çıkarılma kararı, Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Sendika Genel Kurulunun kararı ile alınır. Çıkarılma kararı, çıkarılana ve işverene yazılı olarak bildirilir. Çıkarılma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde görevli mahkemeye itiraz edilebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

Madde 12- (1) Aşağıda belirtilen fiil ve durumlar, sendika üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir;

a) Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Sendikanın tüzüğüne, yönetmeliklerine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,      

c) Sendika ve/veya sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici,hakaret içeren beyanlarda, bulunmak,

d) Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,

e) Sendika üyelerini,  Sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek, 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA ORGANLARI VE GÖREVLERİ

 

Sendikanın Organları:

Madde 13- (1) Sendika, zorunlu ve istişare organlardan oluşur.

(2)  Sendika zorunlu organlar;

a) Genel Kurul,

b) Genel Yönetim Kurulu,

c) Genel Denetleme Kurulu,

d) Genel Disiplin Kurulu’dur.

(3) Görevleri Tüzüğün ilgili maddeleri ve Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirlenecek Sendika istişare Organları;

a) Başkanlar Kurulu,

b) Kadınlar Komisyonu,

c) Gençlik Komisyonu

ç) Engelli Çalışanlar Komisyonu

d) Onur Kurulu

e) Danışma (İstişare) Kurulu

f) Stratejik Araştırmalar Merkezi

(4) Genel Yönetim Kurulu kararıyla, zorunlu organların görev ve yetkilerini devretmemek kaydıyla Başkanlar Kurulu, Kadınlar Komisyonu, Gençlik Komisyonu,Engelli Çalışanlar Komisyonu, Onur Kurulu, İstişare Heyeti ve Stratejik Araştırmalar Merkezi  istişare organları kurulabilir. İhtiyaç duyulması halinde başka istişare organları da kurulabilir. Bu kapsamda kurulan istişare organların üyeleri, çalışma alanları, şekil ve şartları ile diğer hususlar Genel Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Genel Kurulun Oluşumu:

Madde 14- (1) Genel Kurul, sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organı olup Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri hariç, iki yüz (200) delegeden oluşur.

(2) Sendikanın Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri bu sıfatlarıyla genel kurula delege olarak katılırlar.

(3) Genel Kurulun, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Denetleme Kurulu asil üyeleri haricindeki iki yüz (200) üyenin şubelere dağılımı, aşağıdaki esaslara göre Genel Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir;

Toplam aidatlı üye sayısının iki yüz (200)’e bölümü ile “bir delegeliğe düşen üye sayısı” belirlenir. Şubelerin aidatlı üye sayısı, bu sayıya bölünerek “şubelere düşen delege sayısı” belirlenir. Bu işlemlerde kesirler dikkate alınmaz, artan delegelik olması halinde bu delegelikler, bölme işlemi sonucunda en yüksek kalana sahip şubeden başlanmak üzere şubelere dağıtılır. Toplam aidatlı üye sayısının belirlenmesinde, sendika üye sayılarının tespitine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanmış en son Tebliğ’de belirtilen sayı, şubelerin aidatlı üye sayısının belirlenmesinde ise son Tebliğ’de yer alan sayıda esas alınan üye tespit tutanaklarında yer alan sayı esas alınır.

(4) Seçimle elde edilen delege sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona eren delegelerin delegelik sıfatları sona erer.

(5) Genel Kurul delegelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Genel Kurulun Toplanma Şekli:

Madde 15- (1) Sendika Genel Kurulu, dört yılda bir olağan olarak sendika merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

(2) Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul Üyeleri; Genel Yönetim Kurulu tarafından toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç on beş (15) gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan on beş (15) gün önce sendikanın web sitesinde ilan edilmek veya Genel Kurul üyelerinin bildirdikleri elektronik posta adresi ile iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı metni, genel kurulun ilk toplantı tarihine kadar sendikanın web sitesinin ana sayfasında kesintisiz şekilde yayında kalır. Genel Kurul delegelerinin listesi ve diğer bilgiler Genel Kurul gündeminde seçim olması halinde Seçim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir. 

(3) Genel Yönetim Kurulu kararıyla veya tamamı aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine en geç (60) gün içinde olağanüstü olarak toplanır.Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren on beş günlük süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır.Delegelerin yazılı dilekçeleri Sendika Genel Merkezinin evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren en geç altmış gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Genel Kurula Çağrı :

Madde 16- (1) Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurul toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce toplantının yeri, günü, saati ve gündemi sendikanın internet sitesinde ilan edilir. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi, genel kurula katılacak delegelere toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilir veya internet sitesinden ilan edilir. Birinci toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantının günü, saati, yeri ve gündemi birinci toplantıdan en az on beş (15) gün sonra olmak kaydı ile aynı ilanda belirtilir.

Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 17- (1) Genel kurul, Yönetim Kurulu tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde, delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır, ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz ve Genel Kurul karar yeter sayısı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Zorunlu organların seçiminde oy çokluğu esas alınır. 

Genel Kurulun Çalışma Tarzı:

Madde 18- (1) Genel Kurulu Genel Başkan ya da görevlendireceği bir üye açar. Yoklama yapar, toplantı için yeterli sayıya ulaşıldığının yoklama yapılarak tespit edilmesi halinde genel kurul, genel başkan veya genel başkanın görevlendireceği bir üye tarafından açılır.

(2) Genel Kurulu idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve üç sekreterin görev yapacağı beş (5) üyeden oluşan genel kurul başkanlık divanı açık oyla seçilerek oluşturulur. Divan başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile genel kurula katılan misafirler arasından seçilebilir.

(3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, mevcut delege sayısının en az 1/10’u tarafından yazılı olarak teklif edilmesi halinde gündeme konu eklenebilir. Gündem de yer alan bir maddenin çıkarılması ise toplantıda hazır bulunan delegenin 2/3’ünün yazılı teklifi ile olur.

(4) Genel Kurul kararları, mevcut bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Ancak bu sayı, delege tam sayısının 1/4'ünden az olamaz.

(5) Zorunlu organların seçimleri hariç olmak üzere bütün Genel Kurul kararları, açık oylama suretiyle alınır. Zorunlu Organların seçimleri kapalı oy açık tasnif ile yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Zorunlu organlara seçilen üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

(6) Genel Kurulun görüşme kararları ile oylama neticeleri genel kurul kararları karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir.  Karar defteri ve tutanaklar genel kurul başkanlık divanınca imza edilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 19- (1) Genel Kurul, ilgili mevzuatta ve Tüzüğün diğer maddelerinde Genel Kurul tarafından yerine getirilmesi zorunlu olan görev ve yetkiler yanında; 

a) Sendika Genel Merkez zorunlu organlarını seçmek,

b) Tüzükte değişiklik yapmak, yapılacak ilk genel kurula sunulmak ve geçmişe etkili olmamak üzere ilgili makamlarca veya mahkemelerce düzeltilmesi istenen Tüzük hükümlerinin değiştirme konusunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

c) Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek ve ibra etmek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma programı ve tahmini bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, banka kredisi ve ipoteğe ilişkin işlemlerin yapılması hususunda sendika yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) Genel Kurul delege tam sayısının 2/3’nün çoğunluğu bulunmak kaydıyla aynı hizmet kolundaki bir sendika ile birleşme ya da sendikaya katılmaya, sendikanın feshine ve fesih halinde sendika mal varlığının nereye devredileceğine, ilgili tüzük maddesine göre karar vermek.

g) Sendikanın üyesi olduğu ulusal sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek, üyesi olunan uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek delegeleri belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki vermek,

h) Aylıksız izne ayrılan Genel Merkez ve Şube yöneticilerine ödenecek maaş ve diğer mali haklar ile, denetleme ve disiplin kurullarında yer alanların bu faaliyetlerine ilişkin tazminatlarını belirlemek,

ı) Aylıksız izne ayrılmayan şube yönetim kurulu üyeleri ile Merkez ve Şube zorunlu organlarında görev yapanlara verilecek her türlü ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluklarını belirlemek,

i) Sendika tarafından geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele ve danışmanlara ödenecek; ücret, yolluk, yevmiye ve tazminatları ve diğer adlar altında yapılabilecek ödemelerden hangilerinin yapılacağını ve miktarını belirlemek veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulacak Disiplin Kurulu Kararlarının incelenerek ihraç edilecek üyeler hakkında karar verme, yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara bağlamak.

k) Şube veya temsilcilik açma, şubeleri birleştirme veya kapatma; sendika şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

l) Mevzuatta veya sendika tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak,

Genel Merkez Zorunlu Organlarının Teşekkülü ve Organlara Seçileceklerde Aranacak Şartlar:

Madde 20- (1) Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Denetleme ve Disiplin asil ve yedek üyeleri, genel kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(2) Sendika Yönetim Kuruluna seçilebilmek için, sendika üyesi kamu görevlisi olarak çalışmak gerekir.

(3) Çekilme, göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananların üyelikleri, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer.

(4) Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

(5) Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla aylıksız izne ayrılacak Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

(6) Genel Merkez zorunlu organlarına seçimler blok liste ile yapılır. Sendika zorunlu organlarına listelerde yer almaksızın münferiden aday olunması halinde oy pusulasına tüm adayların isimleri yazılır, seçim işaretleme yolu ile gerçekleştirilir.

(7) Genel Merkez Yönetim Kurulu  ve zorunlu organlarına seçilenler, kendilerine veya yakınlarına ; taşıtlar ile taşınır/taşınmaz mallarla ilgili sendikanın taraf olduğu alım-satım işlemleri yapamazlar.

Genel Yönetim Kurulunun Teşekkülü ve Çalışma Tarzı:

Madde 21- (1) Genel Yönetim Kurulu, Konfederasyonun Genel Kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. 

(2) Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen yedi (7) üyeden oluşur. Yedek üye sayısı da, Genel Yönetim Kurulu üye sayısı kadardır.

(3) Genel Yönetim Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili), Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma), Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler), Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim), Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) ve Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) olmak üzere yedi kişiden oluşur. Genel Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tek dereceli seçimle belirlenir. En fazla oyu alan adaylar, aday oldukları görevlere seçilmiş olurlar.

(4) Genel Yönetim Kurulu üyeleri; aday olan genel kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği üyeler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(5) Genel Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olağan toplanır. Bunun dışındaki toplantılar ise Genel Başkanın talebi üzerine yapılır. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili) başkanlık eder.

(6) Genel Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğu; karar yeter sayısı ise toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Genel Başkanın oyu iki oy olarak sayılır.

(7) Genel Başkan Yardımcılıkları, birimler şeklinde örgütlenir. Her Genel Başkan Yardımcısı kendi biriminin başkanıdır. Ancak, komisyon toplantısına Genel Başkan’ın katılması halinde birim başkanlığı Genel Başkan tarafından yürütülür.

(8) Genel Yönetim Kurulu gündemi, Genel Başkan Vekili  tarafından, diğer üyelerin görüşleri de alınarak hazırlanır. Kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imza edilir. Karar defteri ile diğer belgeler Genel Başkan Vekili tarafından muhafaza edilir.

(9) Genel Yönetim Kurulu üyeliklerin de boşalma olması halinde, en çok oyu alan yedek üyeden başlamak üzere otuz (30) gün içerisinde yedek üye göreve çağrılır. Yedek üyenin, tebliğ tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde cevap vermemesi ya da görevi kabul etmediğini yazılı olarak bildirmesi halinde, aynı şekilde diğer yedek üye göreve çağrılır.

(10) Genel Kurulda ; Genel Başkan olarak seçilenler, seçildikleri dönem dahil art arda en fazla 2 (iki) Genel Kurul dönemi için Genel Başkanlığa aday olabilirler.

(11) Genel Başkan olarak görevini yürütenler için, görevlerinin sona ermesinden sonra konfederasyon yazışmalarında ve faaliyetlerinde Onursal Genel Başkan hitabı kullanılır. 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 22- (1) Genel Yönetim Kurulu, Sendikanın Genel Kurulundan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır.

(2) Genel Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır; 

a) Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak, değişiklik gerektiren hususlarda değişiklik tekliflerini Genel Kurula sunmak,

b) Toplu sözleşmeyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Toplu sözleşme sonucunda doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık konusuna ilişkin eylem planları hazırlamak ve uygulamak, uyuşmazlığın çalışanların lehine sonuçlanmasını sağlayacak işlemleri yapmak,

d) Menkul malların alımı ile Genel Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, motorlu taşıt ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, trampa ve takas işlemlerini yerine getirmek,

e) Sendika ve Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak; sendika ve şube genel kurullarının takvimlerini belirlemek ve genel kurulların bu takvime göre gerçekleştirilmesini sağlamak,

f) Yasalara, Genel Kurul kararlarına, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen üyeleri Genel Disiplin Kuruluna sevk etmek,

g) Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak şube açmak, açılan şubelere yetki vermek, başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatmak,

h) Temsilcilik açmak ve açılan temsilciliklere yetki vermek,

ı) Gerekli gördüğü hallerde Genel Merkez veya Şube Genel Kurullarını toplantıya çağırmak,

j) Sendikanın çalışma ve faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu birimleri kurmak, sendikanın/şubelerin ihtiyaç duyduğu personeli istihdam etmek, istihdam konusunda şubelerden gelen talepleri onaylamak, personel ücretlerini ve çalışma şartlarını belirlemek ve bu amaçla toplu iş sözleşmesi imzalamak,

k) Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak,

l) Sendikaya üyelik başvurularının kabul veya reddine karar vermek, üyeliğin kesinleşmesini müteakip gerekli bildirimleri yapmak

m) Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul delegelerine intikal ettirmek.

n) Bütçe fasılları veya yıllık bütçeler arasında aktarım yapmak, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan alınacak bağış ve yardımların ne şekilde kullanılacağına karar vermek,

o) Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık, sosyal ve eğitim tesisleri, dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva ve kütüphane işleri için gerekli tesisleri kurmak, bunları işletmek, devretmek veya işlettirmek,

p) Sendikanın, iç işleyişine, mali işlere, hukuki iş ve işlemler ile hukuki yardıma, seçimlere, denetim ve disipline yönelik, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri hazırlamak, yürürlüğe koymak, değiştirmek ve yürürlükten kaldırmak,

r) Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlarla diğer resmi veya özel kuruluşların toplantılarına katılacakları tespit etmek, tüzükte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak uluslararası kuruluş kurabilmek, amaçlarına uyan kuruluşlara üye olmak ve üyelikten ayrılmak ve bu kuruluşlarla yürütülecek işbirlikleri  için Genel Kurul tarafından verilen yetkiyi kullanmak,

s) Anlaşmazlıklarda ilgili makam, merci ve yargı organlarına başvurmak, görüş bildirmek, talepte bulunmak, bu konularda genel yönetim kurulundan üye görevlendirmek.  Sendika tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, diğer ilgili mercilere başvurmak, icra hukukuna dair işlemleri yürütmek, sulh ve ibraya karar vermek,

ş) Sendika tüzel kişiliğini ve üyelerini temsilen mahkemelerde dava açmak, sulh ve ibra etme konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek, avukatlarına vekâlet vermek,

t) Hizmet kolundaki kurum ve kuruluşların Yüksek Disiplin Kuruluna katılacak sendika temsilcisini belirlemek,

u) Genel kurul tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla; Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük hükümlerini değiştirmek,

v) Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun % 10’unu aşmamak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yaptırmaya karar vermek, yıllık gelirinin % 5’ini aşmamak kaydıyla insani yardım faaliyetleri ve benzeri sosyal amaçlı harcamalar yapılmasına karar vermek,

y) Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak.

z) İhtiyaç halinde üyeler arasından veya dışarıdan en fazla 3 (Üç) danışman atamak.

Genel Başkanın Görev Ve Yetkileri:

Madde 23- (1) Genel Başkan’ın görev ve yetkileri;

a) Sendikayı yönetmek, Genel Yönetim Kurulu adına sendikayı yurt içinde, yurt dışında temsil etmek, gerektiğinde bu işler için yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kaçına yetki vermek,

b) Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapmak,

c) Sendika adına resmi beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak,

d) Şube ve Genel Merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol etmek. Lüzumu halinde mutat harcamalar dışında herhangi bir karar aranmaksızın sendika genel merkezinin aylık gelirinin % 3’ünü geçmemek kaydıyla harcama yapmak. Ancak, yapılacak ilk toplantıda Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirmek ve harcamaya ilişkin belgeleri ve bilgileri sunmak,

e) Sendika yazışmalarını ilgili genel başkan yardımcısıyla müşterek imzalamak; İlgili genel başkan yardımcısının yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle imzalamak. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahat haliyle sınırlı olmak ve genel merkez giden evrak defterine kaydını yaptırmak suretiyle lüzumu halinde tek başına imzalayarak sendika adına yazışmalar yapmak,

f) İsteği halinde sendika içinde kurulan tüm birim ve komisyonlara başkanlık etmek,

g) Sendikanın adına çıkan yayın organlarının sahibi olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yetkileri kullanmak,

h) Genel merkez ve şubeler dâhil olmak üzere bürolarda yürütülen her tür iş ve işlemi incelemek ve denetlemek,

ı) Sendikanın üye olduğu konfederasyonla ilişkilerini koordine etmek, konfederasyon nezdinde yapılan çalışmalar için gerektiğinde Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapmak,

i) Sendikanın eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde Yönetim Kurulu üyelerini görevlendirmek, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek, gerektiğinde faaliyet alanlarıyla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden rapor hazırlamalarını ve yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmelerini istemektir.

Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekilinin) Görev Ve Yetkileri:

Madde 24- (1) Genel Başkan Vekilinin görev ve yetkileri;

a) Genel Başkanın hazır bulunmadığı zamanlarda Genel Başkanlığa vekâlet etmek,

b) Her türlü yazışma işlemlerini yürütmek, defter, dosya ve arşivini düzenlemek.

c) Sendika bünyesinde görev yapan personelin, görev alanları, mesai saatleri, sorumlu olacağı amirler ile çalışma hukukuna ilişkin diğer hususlara yönelik konuları düzenleyen yönetmelikleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak ve takip etmek,

d) Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve sekretarya işlemlerini yürütmek,

e) Denetleme Kurulu raporlarını, ilk yönetim kurulu toplantısına getirmek,

f) Şubelerde Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu karar defteri, evrak kayıt zimmet ve yönetmeliklerle belirlenecek diğer defterlerin usulüne uygun şekilde tutulmasını ve yazışmaların yapılmasını sağlamak, Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

g) Tüzük değişikliği çalışmalarını Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) ile birlikte koordine etmek.

h) Sendika yetkili organları, Genel Başkanca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmek.

ı) Sendikanın banka hesaplarından yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çekmek.

i) Genel Kurula sunulacak faaliyet raporlarını hazırlamak, delegelere zamanında ulaştırmak.

j) Genel Başkanın hazır bulunmadığı zamanlarda; Sendikal yazışmaları ilgili genel başkan yardımcısıyla müşterek imzalamak; İlgili genel başkan yardımcısının yokluğunda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle imzalamak. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahat haliyle sınırlı olmak ve genel merkez giden evrak defterine kaydını yaptırmak suretiyle lüzumu halinde tek başına imzalayarak sendika adına yazışmalar yapmak,

Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma) Görev Ve Yetkileri:

Madde 25- (1) Genel Başkan Yardımcısının (Teşkilatlanma) görev ve yetkileri;

a) Tüzükte belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde teşkilatlanmayı sağlamak,

b) Şubelerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,

c) Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,

d) Sendika üyelerinin, kişisel ve görev bilgilerinin yer aldığı üyelik arşivini düzenlemek ve üye envanterlerini çıkarmak,

e) Şube genel kurullarının ve delege seçimlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

f) Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

g) Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendikaların bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak,

Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) Görev ve Yetkileri:

Madde 26- (1) Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler) görev ve yetkileri;

a) Sendikanın mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönerge hükümleri gereğince yürütmek, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,

b) Sendikanın mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak.

d) Sendika adına tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primleri ve aylıksız izne ayrılan yönetim kurulu üyelerine ait SGK kesintilerinin zamanında ödenmesini sağlamak,

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili vergilerin ve demirbaş kayıtları ile demirbaşların ıskatlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,

f) Sendikanın alacağı mal ve hizmetlerle ilgili olarak; piyasa araştırması yapmak, gerektiğinde pazarlık ve kapalı zarf usulüyle ihale düzenlemek, mal alım ve satımlarına ilişkin protokol ve sözleşmeleri Genel Başkan veya Genel Başkan Vekili ile birlikte, yetki verilmesi halinde ise tek başına imzalamak,

g) Sendika hesaplarının, her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,

h) Mali ve muhasebe işlemlerine ilişkin tüm belgeleri ve yazışmaları Genel Başkan Vekili ile birlikte imzalamak, Genel Başkan Vekili ile imza işlerini yürütmek,

ı) Genel Kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,

i) Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak,

Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) Görev Ve Yetkileri:

Madde 27- (1) Genel Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) görev ve yetkileri;

a) Sendikanın ilkeleri doğrultusunda kitap, dergi, broşür, gibi yayınları hazırlanmak,

b) Sendika faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel medya kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,

c) Sendika şube ve temsilcilikleri tarafından çıkarılacak yayın organları ile web sitelerinin gözetim ve denetimini gerçekleştirmek,

d) Basın toplantıları ve basın açıklamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

e) Sendikanın web sitesini hazırlamak ve düzenlemek, bu amaçla yapılacak çalışmalara yönelik olarak mal ve hizmet satın alınması ya da personel istihdamı için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,

f) Sendikanın tanıtımını ve sendika ve şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,

Genel Başkan Yardımcısının (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) Görev ve Yetkileri:

Madde 28- (1) Genel Başkan Yardımcısının (Mevzuat ve Toplu Sözleşme) görev ve yetkileri;

a) Hizmet kolunda yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile hizmet kolu çalışanlarına ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve yapılan değişiklikler hakkında genel yönetim kuruluna bilgi sunmak,

b) Toplu Sözleşmelerin başlangıç tarihinden en az bir ay önce olacak şekilde görüşmelerde gündeme getirilecek konu ve taleplerle ilgili çalışma raporunu genel yönetim kuruluna sunmak,

c) Mevzuat hükümlerine bağlı olarak sendikanın temsilci bulunduğu kurul ve komisyonlarda görev yapacak sendika yönetici ve üyelerine bilgi ve belge desteği sağlamak,

d) Şube ve üyelerden gelen hukuki yardım taleplerinin karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

e) Hizmet koluna dâhil kamu kurum ve kuruluşları tarafından mevzuat düzenlemeleri hakkında istenen görüş ve öneri yazılarını hazırlamak,

f) Şube ve temsilcilik yönetim kurulu üyelerinin mevzuat konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim programları düzenlemek,

g) Sendika tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde sunulacak teklif ve talepler ile bunlara ilişkin gerekçeleri hazırlamak,

Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev Ve Yetkileri:

Madde 29-  (1) Genel Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler)görev ve yetkileri;

a) Üyelerin ve diğer kamu çalışanlarının ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmak üzere Genel Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b) Hizmet kolunda çalışanların sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla araştırmalar düzenlemek, çalışanların beklentilerini ilgili kurumlara aktarmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

c) Sendika üyelerine yönelik, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda sendikanın amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek,

e) Üyelerin hizmetine sunulmak üzere, misafirhane, kreş ve benzeri sosyal tesislerle, kültürel ve sportif amaçlı tesisler kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmak.

f) Üyelerin konut edinmesine imkân sağlayacak projeler hazırlamaya yönelik çalışmalar yapmak.

g) Afet durumlarında öncelik üyelere verilmek kaydıyla, sendikanın nakit mevcudunun %10’ununu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak.

Genel Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

Madde 30- (1) Genel Denetleme Kurulu; Genel Kurul tarafından gizli oyla, Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından seçilen beş (5) kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

(2) Genel Denetleme Kurulu, en çok oy alan üyenin, oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve bir sekreter seçer. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, tebliğden itibaren yedi (7) iş günü içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(3) Genel Denetleme Kurulu, genel kurulu takip eden 6. ayın sonunda ilkini yapmak kaydıyla altı (6) ayda bir toplanıp denetleme yapar. Kurul bu süreyi beklemeksizin gerekli gördüğü hallerde denetleme yapma yetkisine sahiptir. Denetleme yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az üç (3) üyenin bir araya gelmesi şarttır. Ayrıca Genel başkanın teklifi üzerine Sendika Yönetim Kurulu veya yönetim kurulu kararı ile yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulu’nun çağrısı üzerine de denetleme yapabilir. Ancak iki denetleme arasındaki süre altı (6) aydan az olamaz. Bu şart, Genel Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararı ile yürütülen bir soruşturmaya bağlı olarak Genel Disiplin Kurulunun başvurusu üzerine yapılacak denetimlerde uygulanmaz.

(4) Genel Denetleme Kurulu, Genel Yürütme Kuruluna yönelik denetleme faaliyetini genel merkez hizmet binası içerisinde yapar. Genel Denetleme Kurulu ve üyeleri; denetim esnasında, çoğaltmak yoluyla edinilen örnekleri dâhil olmak üzere denetlediği birime ait evrak, defter, vb. belge ve dokümanları ilgili birimin dışına çıkaramaz.  Denetleme iş ve işlemleri hariç olmak üzere herhangi bir amaçla kullanamaz. Bu hükme aykırı hareket eden kurul üyesi bu durumla sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulunun önerisiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

(5) Genel Denetleme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy yerine geçer.

(6) Genel Denetleme Kurulu, Sendika tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetim yapar. Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olup olmadığını denetler. Genel Kurul dönemi içerisinde gerçekleştirilen denetleme sonunda hazırlanan rapor Genel Başkanlığa, genel kurul döneminin bütünün kapsayan dönem raporunu ise Genel Kurula sunar. Genel Denetleme Kurulu, Tüzüğün diğer maddelerinde Denetleme Kuruluna verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

(7) Genel Denetleme ve şube denetleme kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle belirlenir.

(8) Genel Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine şubelerin denetimini gerçekleştirme ve denetim sonucunda hazırlanan raporu Genel Yönetim Kuruluna sunar.

(9) Denetleme sırasında usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi halinde, gereğinin yapılması için Genel Yönetim Kurulu’na ve Genel Disiplin Kuruluna öneride bulunmak.

Genel Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:

Madde 31- (1) Genel Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından gizli oyla, gerçekleştirilecek seçimle Genel Kurul delegeleri ya da Genel Kurul üye tam sayısının en az 1/10’unun aday gösterdiği sendika üyeleri arasından seçilen beş (5) kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

(2) Genel Disiplin Kurulu, en çok oy alan üyenin, oyların eşit olması halin de en yaşlı üyenin başkanlığında yapacağı ilk toplantısında, gizli oylamayla bir başkan ve raportör seçer. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır, tebliğden itibaren yedi (7) iş günü içinde cevap verilmemesi veya görevin kabul edilmemesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.

(3) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun veya denetim sonucunda usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etmesi haliyle sınırlı olmak üzere Genel Denetleme Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

(4) Genel Disiplin Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyuna göre karar verilir. Disiplin kurulu ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere Yönetim Kuruluna sunar.

(5) Genel Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelikle belirlenir

(6) Sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülenler hakkında soruşturma yapmak, bu kişiler hakkında cezası vermek, soruşturma sonucunu yönetim kuruluna ve diğer ilgililere bildirmek,

(7) Hakkında soruşturma yapılanlardan işlediği fiil üyelikten çıkarma dışında bir cezayı gerektirenlerle ilgili olarak soruşturma sonucunu cezaya ilişkin karar vermek üzere Genel Yönetim Kuruluna sunmak, verilen cezayı ilgililere bildirmek,

(8) Yapılan soruşturma sonucunda üyelikten çıkarılmayı gerektiren fiillerden birini işlediği sabit olan üye hakkındaki soruşturma raporu ve ekleriyle birlikte Genel Kurula “üyelikten çıkarılma” kararı için teklifte bulunmak,

(9) Şube Disiplin Kurulları tarafından verilen kararlara yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak; inceleme sonucunda kararı değiştirmek, onaylamak, iptal etmek,

(10) Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulundan alacağı çağrı kararının kurul başkan ve üyelerine  tebliği üzerine yedi (7) gün içinde toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az (üç) 3 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır , eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy yerine geçer. Genel Disiplin Kurulu ilgilinin yazılı savunmasını aldıktan sonra kararını en geç üç ay içinde gereği yapılmak üzere Genel Başkana sunar.

Disiplin Cezaları

Madde 32- (1) Disiplin cezaları;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma,

d) Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma,

e) Üyelik haklarından mahrum bırakma,

f) Üyelikten çıkarma.

(2) Üyelikten Çıkarılmayı Gerektiren Fiil ve Haller;

  1. Sendikanın amaç ve prensiplerine aykırı davranışlarda bulunmak,
  2.  Sendikanın tüzüğüne, yönetmeliklerine, genel kurul ve yönetim kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,
  3. Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
  4. Sendika ve/veya sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikâyet ve bunları tahkir, tezyif edici beyanlarda bulunmak,
  5. Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,
  6. Sendika üyelerini,  sendika organlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna teşvik veya tahrik etmek. 

(2) Uyarma ve Kınama cezası Disiplin Kurulu tarafından, üyelikten çıkarma cezası hariç diğer disiplin cezaları Genel Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

     (3) Üyelikten çıkarılma cezası hariç olmak üzere disiplin soruşturması sonucunda üyenin hangi cezayla tecziye edileceğine, işlenmiş olan fiilin veya gerçekleşen halin ağırlığına göre karar verilir. Hangi fiil ve hallere hangi disiplin cezasının verileceği, disiplin cezalarına itiraz ve itirazın karara bağlanacağına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

       (4) Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezasının süresi en fazla bir (1) yıl, Kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezasının süresi ise bir olağan genel kurul dönemidir. Geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma veya kesin olarak yöneticilikten uzaklaştırma cezası verilenlerle ilgili olarak bir hafta içerisinde kurumlarına yazılı bildirimde bulunulur. Belirtilen cezaları alanlar organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz. Bu kişilere ceza süresiyle sınırlı olmak üzere ücret, temsil gideri, huzur hakkı ve yolluk vs. ödenmez. 

(5) Üyelik haklarından mahrum bırakma cezasının süresi bir (1) yıldan fazla olamaz, bu süre içerisinde üyelik kesintisi yapılmaya devam edilir. Hukuki yardım ile afet hallerinde yardım hali hariç üyelikten kaynaklanan diğer haklar kullanılamaz. Bu cezanın zorunlu organlarda görev yapan üyelerden birisine verilmesi halinde bu süreyle sınırlı olmak üzere ilgili kişi organ toplantılarına ve kararlarına katılamaz. 

(6) Üyelikten çıkarma cezası genel kurulun kararı ile verilir. Genel kurulda, isteği halinde ilgiliye sözlü savunma hakkı verilir. 

(7) Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Savunma süresi on (10) gündür ve bu süre ilgiliye savunmada bulunmasının tebliğinden itibaren başlar. 

(8) Üyelikten çıkarma cezası hariç olmak üzere disiplin cezasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde ilgili kurula itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ŞUBELER VE ORGANLARI

 

Şube Oluşturma Usul ve Esasları:

Madde 33- (1) 400 ve üzerinde üyesi olan il ve ilçelerde Genel Kurul kararıyla veya yetki verilmiş olması halinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile şube kurulabilir. Bir ilde birden fazla şube oluşturulabilir. Temsilcilikler birleştirilmek suretiyle de şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi durumdaki şubenin Yönetim Kurulu, Genel Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu şekilde atanan Yönetim Kurulu atandığı tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde şube genel kurulunu gerçekleştirir.

       Şube Organları:

Madde 34- (1) Sendika şubesinin zorunlu organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Şube Disiplin Kurulu

Şube Genel Kurulu:

Madde 35- (1) Şube genel kurulu şubenin en yüksek organı olup şubenin üyeleri arasından seçilen delegeler ile şube yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur. Şube Genel Kurulu delegelerinin seçimi serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı tek dereceli olarak şube genel kurulundan bir ay önce gerçekleştirilir. Delege seçimine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

(2) Şube Genel Kurulları; üye sayısı 400-600 arası olan şubeler için altmış (60), 601-1000 arası olan şubeler için yüz (100), 1000 den fazla üyesi bulunan şubeler için yüz yirmi iki (122) delege ile oluşur. Bu delege sayılarına Şube yönetim kurulu ve şube denetleme kurulu üyeleri dâhildir.

Şube Genel Kurulunun Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 36- (1) Şube Genel Kurulu olağan toplantısı, ilgili mevzuatında belirtilen azami süreyi aşmamak, Sendika Genel Kurulu’nun toplantı tarihinden en az iki ay önce tamamlanmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan şube genel kurul toplantıları takviminde belirtilen tarihte yapılır.

(2) Şube Genel Kuruluna çağrı, Şube Yönetim Kurulunca yapılır. Şube yönetim kurulu tarafından; toplantının yeri, günü, saati, gündemi ile çoğunluk sağlanamaması halinde en geç on beş (15) gün içinde yapılacak ikinci toplantının günü, saati ve yeri ilk toplantıdan on beş (15) gün önce üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır, çağrı şubenin web sitesinde ilan edilir. Gündemde seçim olması halinde toplantı seçim kuruluna da bildirilir. 

(3) Şube genel kurulu delege tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını da katılanların oy çokluğuyla alır ancak bu sayı üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

(4) Seçimle elde edilen delege sıfatı, müteakip genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. Üyeliği sona eren delegelerin delegelik sıfatları sona erer. Şube Yönetim ve Şube Denetleme Kurulu asil üyesi sıfatına bağlı olarak Genel kurula delege katılanlar; bu görevlerinin sona ermesi halinde bu sıfatlarına dayalı olarak genel kurula delege olarak katılamazlar.

(5) Delege seçimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Şube Olağanüstü Genel Kurulu:

Madde 37- (1) Olağanüstü genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilmiş olmak şartıyla şube yönetim kurulu kararıyla, gerekçeli olmak ve oybirliğiyle alınmış olmak kaydıyla şube denetleme kurulunun kararıyla ya da ilk ve son talep dilekçesi arasında en fazla yedi (7) gün bulunmak ve aynı gerekçeye dayalı olmak kaydıyla delege tam sayısının 1/5’inin yazılı isteği üzerine, en geç altmış (60) gün içinde toplanır.

(2) Olağanüstü Genel Kurulun; ilan edilmesinde, gündeminin belirlenmesinde ve diğer hususlarda bu maddede düzenlenmeyen konularda Tüzüğün 15. maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulur. 

(3) Olağanüstü Genel Kurulun gündemi, olağanüstü genel kurul kararını veren kurul kararı, delegelerin başvurusu üzerine toplanması halinde ise başvurularda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak ve genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin konuya yer verilmek şartıyla yönetim kurulunca belirlenir. 

(4) Olağanüstü genel kurul toplantısının açılmasından sonra, zorunlu organların seçimi dâhil olmak üzere gündem değişikliği teklif edilemez.

(5) Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı (6) aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

Şube Genel Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Madde 38- (1) Şube genel kurulunun görev ve yetkileri;

 1. Şube organlarında görev alacakları seçmek,
 2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarını görüşmek ve ibra etmek,
 3. Sendika Genel Kurulu delegelerini seçmek,
 4. Mevzuatta ve tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Şube Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplanma Zamanı, Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı:

Madde 39- (1) Şube Yönetim Kurulu; şube başkanı, şube başkan yardımcısı (şube başkan vekili), şube başkan yardımcısı (teşkilatlanma), şube başkan yardımcısı (mali işler), şube başkan yardımcısı (basın ve iletişim), şube başkan yardımcısı (mevzuat ve toplu sözleşme) ve şube başkan yardımcısı (eğitim ve sosyal işler) olmak üzere yedi üyeden oluşur ve şube genel kurulu tarafından; aday olan şube genel kurulu delegeleri veya şube genel kurul üye tam sayısının 1/10’unca aday gösterilen üyeler arasından serbest, eşit, gizli oy, açık tasnif esasına dayalı olarak tek dereceli ve unvanlı olarak gerçekleştirilecek seçimle belirlenir. Şube genel kurullarında zorunlu organlara seçimler blok liste ile yapılır. Sendika şubesi zorunlu organlarına listelerde yer almaksızın münferiden aday olunması halinde oy pusulasına tüm adayların isimleri yazılır, seçim işaretleme yolu ile gerçekleştirilir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde, seçimi kazanan aday ad çekmek suretiyle yapılacak kurayla belirlenir. Aynı seçimde, Şube Yönetim Kurulu asil üye sayısı kadar yedek üyenin seçimi de gerçekleştirilir. Şube Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde en çok oy alandan başlanarak yedek üyeye çağrı yapılır. Yönetim Kurulu yedek üyenin katılımıyla yapılacak ilk toplantıda oybirliğiyle Şube Başkanı hariç olmak üzere görev dağılımı yeniden yapabilir.

(2) Şube Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, çağrı yapılan yedek üyenin katılımıyla toplanan Yönetim Kurulu’nda Şube Başkanı seçimi yapılır. Şube başkanı salt çoğunluğun oyu ile seçilir. Şube Başkanı’nın belirlenmesinden sonra Yönetim Kurulunun diğer üyelikleri için görev dağılımı yeniden yapılır.

(3) Şube Yönetim Kurulu, Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte farklı süreler belirlenmek üzere ayda en az iki kez olağan, Şube Başkanının çağrısıyla da olağanüstü olarak toplanır. Şube Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu olup kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın yer aldığı tarafın görüşü karar haline gelir. Şube Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak beş defa üst üste katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.

(4) Şube yönetim kurulu üyeleri, şube yönetim kurulunun önerisi ve Genel Yönetim Kurulu kararıyla süresi belirtilmek suretiyle veya süre belirtilmeksizin bu görevine bağlı olarak aylıksız izne ayrılma hakkından yararlandırılabilir. Şube başkanı, talepte bulunması ve Genel Yönetim Kurulunun onayıyla aylıksız izne ayrılabilir.

(5) Yedek üyeler dâhil olmak üzere şube yönetim kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde Genel Yönetim Kurulu’nca bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden 60 gün içinde şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar verilir. Verilecek kararda, olağanüstü genel kurulun gündemi, olağanüstü genel kurulda yapılacak seçimde belirlenecek zorunlu organların ve üyelerinin kapsamı da belirtilir.

Şube Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri:

Madde 40- (1) Şube yönetim kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır;

 1. Şube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlamak,
 2. Şube Genel Kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve Şube Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
 3. Sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üye kayıt formlarını Genel Merkeze ulaştırmak,
 4. Şube sınırları dâhilindeki işyerlerinde çalışan üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek, çözümler üretmek, gerekli mercilerle konu hakkında yazışma yapmak,
 5. Aidatların usulüne uygun olarak kesilmesini sağlamak, bu amaçla üye formalarını ve listelerini ilgili işyerlerine ulaştırmak,
 6. Üyelerin sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Sendikanın faaliyetlerinin ve bilgi birikiminin topluma aktarılmasına yönelik olarak konser, sergi, seminer, panel, konferans, anma ve kutlama günleri vb. sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,
 8. Öncelikle üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumak ve geliştirmek amaçlı olmak kaydıyla toplumu ilgilendiren veya kamuoyu gündeminde bulunan konular hakkında, basın bildirisi yayımlamak, basın toplantısı veya basın açıklaması yapmak, eylem, miting vb. sendikal faaliyetler düzenlemek ve gerçekleştirmek, üyelerine ve toplumun diğer fertlerine yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek,
 9. Televizyon, radyo, gazete, dergi, bülten, özel sayı, internet, web sayfası gibi iletişim araçlarıyla sendika faaliyetlerini tanıtmak,
 10. Sendika yetkili organları ile şube genel kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube Zorunlu Organlarına Seçilecek Olanlarda Aranacak Şartlar:

Madde 41-(1) Şube yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, denetleme ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri, o şubenin üyelerinden seçilir. Ancak; delege olmayan üyelerin yönetim kuruluna aday olabilmeleri, mevcut delegenin 1/10’u nispetinde yazılı teklifi ile olur.

(2) Çekilme göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılanlar ile farklı bir hizmet koluna giren kuruma atananlardan sendika üyesi olanların üyelikleri, varsa sendika şubedeki görevleri sona erer.

(3) Emekliye ayrılanların sendika şubesindeki görevi, seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

(4) Şube başkanı ve yöneticileri, göreve seçildikten sonra üç ay içinde kendisi, eşi ve velayetleri altındaki çocuklarının mal varlığı bildirimlerinin vermek zorundadır. Aylıksız izne ayrılmış Şube Yönetim Kurulu üyeleri notere, diğer yönetim kurulu üyeleri kurumlarına mal bildirimi yaparlar.

(5) Şube Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla aylıksız izne ayrılacaklar Şube Yönetim kararı ve Genel Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

(6) Şube Yönetim Kurulu ve zorunlu organlarına seçilenler, kendilerine veya yakınlarına; taşıtlar ile taşınır/taşınmaz mallarla ilgili sendikanın taraf olduğu alım-satım işlemleri yapamazlar.

 (7) Şube Genel Kurulunda ; Şube Başkanı olarak seçilenler, seçildikleri dönem dahil art arda en fazla 2 (iki) dönem için Şube Başkanlığa aday olabilirler.

Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Madde 42- (1) Şube Yönetim Kurulu üyelerinin unvanları itibariyle görevleri aşağıdaki gibidir; 

 1. Şube Başkanı; Görev ve Yetkileri:
 1. Şube Yönetim Kurulu adına şubeyi yönetmek ve temsil etmek,
 2. Şube Yönetim Kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık etmek, gerektiğinde toplantı veya komisyon başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden birine devretmek,
 3. Şubedeki bütün büroların ve çalışanların amiri olarak çalışmaları incelemek ve denetlemek,
 4. Şube adına basına bilgi vermek, basın açıklaması yapmak,
 5. İlgili yönetim kurulu üyesiyle birlikte şube yazışmalarını ve muhasebe ve muamele evraklarını imzalamak,
 6. Şube harcamalarının mali mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 7. Şube Denetleme Kurulu’nun raporunu ilk toplantıda yönetim kuruluna sunmak,
 8. Şubenin bankada bulunan hesabından mali hususlarla görevli yönetim kurulu üyesiyle veya yetki verilen yönetim kurulu üyesiyle birlikte çift imzayla para çekmek.
 9. Genel Yönetim Kurulu ve Şube Genel Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 1. Şube Başkan Yardımcısı (Şube Başkan Vekili); Görev ve Yetkileri:
 1. Şubede Kurulu bulunan büroları yönetmek ve çalışmalarını düzenlemek,
 2. Şube Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
 3. Şube başkanı bulunmadığı zamanlarda şube başkanına vekâlet etmek,
 4. Şubenin gelen-giden evrakının kayıt ve kabul işlemlerini yürütmek,
 5. Şubenin faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlık ve planlama çalışmaları yapmak,
 6. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Başkanı tarafından görev alanına ilişkin olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.
 1. Şube Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma); Görev ve Yetkileri:
 1. Şubenin ve bağlı temsilciliklerin sendikal faaliyetlerini, tüzükte belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda yerine getirmelerine yardımcı olmak,
 2. Üye kayıtları ve üyelikten ayrılma iş ve işlemlerini düzenlemek ve yürütmek,
 3. Sendika temsilcilerinin atanması veya görevden alınması konusunda şube başkanları ile istişare ederek, Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
 4. Teşkilatlanma çalışmalarının hızlandırılmasına ve üye sayısının artmasına yönelik strateji geliştirmek ve uygulamaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmak, hizmet kolundaki diğer sendika şubelerinin bu alana yönelik stratejileri konusunda analiz raporları hazırlamak,
 5. Sendikal teşkilatlanma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda sendika organları dahil olmak üzere şube, temsilcilikler ve iş yeri temsilcilerine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 6. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.
 1. Şube Başkan Yardımcısı (Mali İşler); Görev ve Yetkileri:
 1. Şubenin muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
 2. Şubenin mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. Şube gelirlerinin toplanmasını, giderlerin bütçe esaslarına ve plânlamasına uygun yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlamak,
 4. Şube nezdinde tahakkuk eden vergilerle, çalışanlara ait sigorta primlerinin ve zamanında ödenmesini sağlamak,
 5. Şubenin demirbaş kayıtları ile demirbaşların ıskatının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
 6. Genel Merkeze gönderilmesi gereken mali evrakların süresi içerisinde gönderilmesini sağlamak,
 7. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
 1. Şube Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim);Görev ve Yetkileri:
 1. Sendikanın program, amaç ve ilkeleri doğrultusunda şube tarafından dergi, gazete, broşür, gibi yayınların hazırlanmasını sağlamak.
 2. Şube faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasına yönelik olarak yerel ve ulusal basın ve yayın organları ile televizyon kuruluşlarıyla iletişimi sağlamak,
 3. Basın toplantıları ve basın açıklamaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 4. Sendikanın tanıtımını ve sendika ve şube faaliyetlerinin toplum tarafından bilinmesini sağlamak amacıyla bülten ve broşürler hazırlamak,
 5. İş yerlerinde sendika panolarının oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlamak,
 6. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.
 1. Şube Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme): Görev ve Yetkileri:
 1. Hizmet kolu ile ilgili üyelerden gelen problemlere, aksaklıklara ve şikâyetlere çözüm bulmak,
 2. Üyelerin özlük ve sosyal hakları ile ilgili mevzuatları takip etmek, görüş ve öneriler getirmek
 3. Sendikanın toplu sözleşme katılımlarına katkı sağlamak üzere, üyelerin taleplerini ve problemlerini belirten raporlar düzenleyerek genel merkeze göndermek,
 4. Çalışmalarını diğer sekreterliklerle koordineli yürütmek,
 5. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.
 1. Şube Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Görev ve Yetkileri:
 1. Şube üyelerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak.
 2. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,
 3. Ulaştırma hizmet kolunda görev yapan üyelerinin sorunlarının tespiti ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmek amacıyla araştırmalar düzenlemek, üyelerinin beklentilerini ilgili kurumlara aktarmak üzere araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 4. Sendika üyelerine seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek.
 5. Şube Başkanı ve Yönetim Kurulunca görev alanına ilişkin olarak verilecek diğer görevleri yürütmektir.

Şube Denetleme Kurulu:

Madde 43 -(1) Şube Denetleme Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy ile şube delegeleri ya da şube genel kurulu üye tam sayısının 1/10’u tarafından aday gösterilen sendika üyeleri şube üyeleri arasından seçilen üç (3) kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

(2) Şube Denetleme Kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Denetleme kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır görevin kabul edilmemesinin yazılı olarak beyan edilmesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır.           

(3) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin tüzük, ilgili mevzuat ve genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tüzüğe uygun olarak denetler. 

(4) Şube Denetleme Kurulu, Şubenin idari ve mali denetimini yapar, denetleme sonucunda düzenlenen ara raporunu Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporunu ise Şube Genel Kuruluna sunar. 

(5) Şube Denetleme Kurulunun toplantı sayısı üye sayısının, karar yeter sayısı ise ayrıca hüküm bulunan haller hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan üye sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde kararı başkanın oyu belirler. Şube denetleme kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç (3) defa üst üste katılmayan denetleme kurulu üyesinin denetleme kurulu üyeliği sona erer.

Şube Disiplin Kurulu:

Madde 44- (1) Şube Disiplin Kurulu; Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy ile şube delegeleri ya da şube genel kurulu üye tam sayısının 1/10’u tarafından aday gösterilen sendika üyeleri şube üyeleri arasından seçilen üç (3) kişiden oluşur. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

(2) Şube Disiplin Kurulu, ilk toplantısını en çok oyu alan üyenin oyların eşit olması halinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaparak bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Disiplin kurulu asil üyeliklerinde boşalma olması halinde, en çok oyu alandan başlamak üzere yedek üye göreve çağrılır görevin kabul edilmemesinin yazılı olarak beyan edilmesi halinde oy sırasına göre diğer yedek üyeye çağrı yapılır. 

(3) Şube Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden üyeler hakkındaki disiplin soruşturmalarını yapar.

(4) Şube disiplin kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde kararı başkanın oyu belirler. Şube disiplin kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç (3) defa üst üste katılmayan disiplin kurulu üyesinin disiplin kurulu üyeliği sona erer. 

(5) Şube Disiplin Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.

Temsilcilikler:

Madde 45- (1) 4688 sayılı Kanunun 18’inci maddesine göre şube açmak için yeterli üye sayısına ulaşılamayan ya da Genel Yönetim Kurulunca şube kuruluşunun ekonomik, etkin ve verimli olamayacağına karar verilen yerlerde, üyeler arasından yönetim kurulu belirlenmek suretiyle Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilikler oluşturulur. Temsilcilikler, Genel Yönetim Kurulu kararı ile yetkilendirilir.

(2) Temsilciliklerin kuruluşuna, Temsilcilerin, yönetimlerinin belirlenmesine, görevden alınmalarına, temsilcilik coğrafi alanı içindeki üyelerin Sendika ve Şube Genel Kurulu delegeliğine yapacakları başvurulara, temsilciliklerin sendikal faaliyetlerinde, idari ve mali iş ve işlemlerinde kime bağlı olacaklarına ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak ilgili yönetmeliklerde düzenlenir.

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Sendika İşyeri Temsilciliği:

Madde 46- (1) İş yeri sendika temsilcileri, Sendikanın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika olması halinde işyerindeki üyeler arasından belirlenir. Birden fazla temsilci olması halinde temsilcilerden biri Şube Yönetim Kurulu tarafından baş temsilci olarak görevlendirilir. 200 üyeye kadar bir (1), 201-600 arası en çok iki (2), 601-1000 arası en çok üç (3), 1001-2000 arasında en çok dört (4), 2000 den fazla en çok beş (5) iş yeri temsilcisi seçilebilir.

            (2) Sendika işyeri temsilcileri; Sendikanın ilgili işyerinde en çok üyeye sahip sendika olamaması halinde işyerindeki üyeler tarafından seçimle belirlenir. İlgili mevzuatında belirtilen işyeri sendika temsilcisini belirleme yetkisinin Sendikada olması halinde sendika işyeri temsilcileri bu görevi de yerine getirirler.

(3) İşyeri sendika temsilcileri ile sendika işyeri temsilcilerinin belirlenmesine, çalışmalarına, görevden alınabilmelerine, şubelerle ve temsilciliklerle ilişkilerine ve diğer konulara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

İşyeri Sendika Temsilcilerinin ve Sendika İşyeri Temsilcilerinin Görev Ve Yetkileri:

Madde 47- (1) İşyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri; 

 1. İşyerlerinde kamu görevlilerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve kamu görevlileri ile işveren arasında iletişim sağlamak,
 2. Yasalar, yönetmelik ve tüzükle kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

(2) Sendika işyeri temsilcilerinin görev ve yetkileri; 

 1. Sendika ile üyeleri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve bunların düzenli yürütülmesini sağlamak,
 2. En az ayda bir, kendi aralarında toplanarak iş yerlerinin problemlerini görüşmek, bu konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak,
 3. Üyelerden gelen şikâyet ve önerileri çözmeye çalışmak, çözemediklerini ilgili organlara bildirmek,
 4. Yasalar, yönetmelik ve tüzükle kendilerine verilen görevleri yerine getirmek.

Sendika ve Şube Personeli:

Madde 48- (1) Sendikanın genel merkezi bünyesinde ve şubelerinde sendikanın faaliyet alanı ve çalışmalarıyla ilgili görevleri yürütmek ya da genel merkez ve şubelerde kurulacak büroların iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personelin mali ve sosyal hakları, hak ve sorumlulukları, görev tanımları ve bağlı bulunacakları amirler, Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

(2) Sendika ve şubelerinde görev yapanlarla, farklı statülerde istihdam edilen personellerin sosyal güvenlik kurumlarına ödenmesi gereken primler sendika tarafından ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SENDİKA İSTİŞARİ ORGANLARI

 

Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu:

Madde 49- (1) Başkanlar Kurulu; Genel Yönetim Kurulu asil üyeleri ile Şube Başkanlarından oluşur. Genel Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde diğer komisyonların başkanları da Başkanlar Kuruluna çağrılır. Bütün istişare organlarının başkanlığı Genel Başkan tarafından, yokluğu halinde Genel Başkan Vekili tarafından yürütülür.

Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, istişare organlar olup Genel Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Başkanlar kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup Genel Yönetim Kurulunda değerlendirilir.

(2) Kadınlar Komisyonu: Şube yönetim kurullarında ki kadın üyelerden, yokluğu halinde üyeler arasından Genel Yönetim Kurulu tarafından her şube ve temsilcilik için komisyon başkanı atanır. Atanan başkan 3 kişilik komisyon oluşturur.

(3) Engelli Çalışanlar Komisyonu: Şube yönetim kurullarında ki engelli üyelerden, yokluğu halinde engelli üyeler arasından her şube ve temsilcilik için Genel Yönetim Kurulu tarafından komisyon başkanı atanır. Atanan başkan 3 kişilik komisyon oluşturur.

(4) Onur Kurulu: Sendikada daha önce görev almış eski yönetim kurulu üyeleri ya da üyelerden oluşur. Her şube ve temsilcilik için Genel Yönetim Kurulu tarafından komisyon başkanı atanır. Atanan başkan 3 kişilik komisyon oluşturur.

(5) İstişare Heyeti: Önemli konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere şubelerin yönetimlerinde en yaşlı 1 kişi başkan olarak atanır. Başkan 3 kişilik komisyon oluşturur.

 

ALTINCI BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Bütçe:

Madde 50- (1) Bütçe, Genel Yönetim Kurulu tarafından Olağan Genel Kurul dönemi esas alınarak; her yıl ayrı olmak üzere; gelirler ve giderlerden oluşan iki ana bölümde tahmini olarak hazırlanarak Genel Kurula sunulur.

Sendikanın Gelirleri:

Madde 51- (1) Sendikanın gelirleri;

 1. Üyelik ödentileri,
 2. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 3. Bağışlar ve yardımlar,
 4. Mal varlığı gelirleri,
 5. Mevduatın değerlendirilmesinden doğan gelirler,
 6. Sendika tüzel kişiliği adına açılan tazminat davalarından elde edilen gelirler,
 7. 4688 sayılı Kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 8. İktisadi işletmeden gelen gelirler,
 9. Mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer unsurlardan elde edilen gelirlerdir.

Sendika Üyelik Ödentisi:

Madde 52- (1) Sendika üyelik ödentisi, sendika üyesinin damga vergisine tabi aylık brüt gelirinin Binde Dört’üdür.

(2) Şubelere zorunlu harcamaları ile Genel Yönetim Kurulunun onayı dâhilinde yapılacak sendikal faaliyetleri için banka hesapları aracılığıyla Genel Yönetim Kurulu’nca avans aktarılır. Zorunlu harcama kalemleri ve sendikal faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar ile şubelere avans gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Şubelere zorunlu harcama kalemleri ve sendikal faaliyetleri için gönderilecek avans tutarı, şube üyelerinden alınan toplam ödenti tutarının üye olunan Konfederasyon üyelik aidatı kesildikten sonra kalan kısmının % 50’sinden fazla olamaz. Avans harcama belgeleri iki (2) ay içerisinde genel merkeze gönderilmediği sürece yeni avans gönderilmez.

Sendika Gelirlerinin Banka Hesaplarına Aktarımı:

Madde 53- (1) Sendikanın gelirleri, bir kamu bankası veya özel bankada ya da PTT Bank’da sendika adına açılan hesaba yatırılır. Genel merkezde sendika kasasında 40.000 gösterge rakamı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı çarpımından elde edilecek miktarı kadar nakit para bulundurulabilir. Şubelerde ise 2.500 gösterge rakamının ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ile çarpımından elde edilecek miktarı kadar nakit para bulundurulur.

Sendikanın Giderleri:

Madde 54- (1) Sendika gelirlerinden ve kasa mevcudundan üyeler ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlar dâhil hiç kimseye borç verilemez. Genel Merkez çalışanlarına maaşlarından mahsuben yapılacak avans ödemeleri bu kapsamın dışındadır. Ancak, avans ödemesi miktarı ödeme yapılacak ilgilinin maaşının %50’sinden fazla olamaz.

(2) Sendika amaçları ve faaliyetleriyle ilgili olanlarla, tüzükte izin verilenler dışında harcama yapılamaz ve bağışta bulunulamaz. Sendika gelirlerinin %10’u, üyelerin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için gerçekleştirilecek faaliyetler için kullanılır.

(3) Sendika giderleri; 

 1. Sendika organlarına seçilen yönetici ve üyelerle, sendika tarafından istihdam edilecek personel ve sendika etkinliklerinde görev alacaklara ödenecek; maaş, huzur hakkı, yol ve yemek giderleri, yolluk, yevmiye ve tazminat giderleri, ikramiye ve prim ödemeleri, sosyal güvenlik primleri,
 2. Genel Merkez, Şube ve temsilciliklerinin ve birimlerinin masrafları,
 3. Kurucusu olduğu vakıflara ait katılım, aidat vb giderler ile Yardımlaşma sandığı giderleri, sosyal hizmet giderleri,
 4. Sendikayı temsille görevli ya da görevlendirilmiş kişilerin temsil giderleri,
 5. Üyesi olduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri,
 6. Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderlerdir.

(4) Yönetim Kurulu, bu konularda harcama yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır.

Sendikanın Tutacağı Defterler:

Madde 55- (1) Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır. 

 1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi.
 2. Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri.
 3. Gelen giden evrakın, tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri.
 4. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları.
 5. Demirbaş eşya defteri.
 6. Gelir makbuzları ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosya ve defterler, yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve aidat defterini tutmak zorundadır.

(2) Yukarıda yazılı defterler, her olağan Genel Kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere veya mevzuatta yetkili olunan yerlere tasdik ettirilir. Sendika, tutmakla, yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir.

(3) Sendika, defterler ve belgeleri ilgili bulundukları yılı takiben takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

(4) Sendika her hesap ya da bütçe dönemine ait bilanço ve hesaplarıyla çalışma ve denetleme raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler.

(5) Sendika Genel Merkezi ve şubeleri tarafından tutulması gereken defterler, defterlerin tutulma şekli, mali işlere ilişkin belge ve evrakın tanzim şekli ve usulleri, Genel Merkez ve Şubelerin mali denetiminin usul ve esasları Genel Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

Demirbaşların Satımı ve Iskatı:

Madde 56- (1) Değeri Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 2.000 rakamının çarpımıyla bulunacak tutardan daha yüksek tutara isabet eden demirbaşların alımı, satışı ve düşümü, aralarında Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler) bulunmak kaydıyla Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım onarım, tadilat vb. işlemler bu komisyonun sorumluluğunda yürütülür. Komisyon, Genel Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Komisyon kararları, Genel Yönetim Kurulu’nun onayıyla uygulanır.

Mali ve Sosyal Haklar, Ücret Kayıpları, Tazminatlar:

Madde 57- (1) Genel Yönetim Kurulu üyelerine,  14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 4.000 rakamıyla çarpımı sonucu hesaplanan miktarı aşmamak üzere Genel Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul tarafından belirlenen tutarda net maaş ile kamu görevlilerine ilgili mevzuatına göre ödenmekte olan aile ve çocuk yardımları ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır. Görevden ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyelerine aldıkları son maaşları ödenir. Ayrılma nedeninin ölüm olması halinde söz konusu ödeme, ilgilinin ailesine yapılır.

(2) Sendikalarında Genel Yönetim Kurulu üyesi olmasına bağlı olarak kurumlarından aylıksız izne ayrılmayan ya da ayrılamayan Genel Yönetim Kurulu üyelerine maaş ödenmez. Ancak bu kişilere Genel Yönetim Kurulu toplantılarına katılmış olunması şartıyla Genel Yönetim Kurulu üyeliğine bağlı olarak aylıksız izne ayrılan Genel Yönetim Kurulu üyesine ödenen maaşın %20’sini aşmayacak şekilde huzur hakkı ödenir. Bu ödemeler ve bu ödemelerden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri giderler ile sosyal güvenlik prim tutarları Genel Merkez bütçesinden karşılanır. 

 (3)  Sendika Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görev alan üye veya delegelerin yol masrafları sendika tarafından ödenir. Genel Merkezin bulunduğu il dışından gelen zorunlu organ üyeleriyle genel kurul delegelerinin barınma ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır. Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen her türlü sendikal faaliyet kapsamında toplantı, çalıştay, seminer vb etkinliklerde görev alanların yol, konaklama ve yemek giderleri sendika tarafından karşılanır.

 (4) Sendika üyeliğinden istifa edenler hariç olmak üzere aylıksız izne ayrılan Sendika ve Şube yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her yıl için, ödemenin yapılacağı tarih itibarıyla en son net aylık ücreti üzerinden, ödeme yapılacak olan ilgililerin yeniden aday olup olmamalarına ve yeniden seçilip seçilmemelerine bakılmaksızın görevlerinin istifa dışındaki bir nedenle sona ermesi halinde hizmet tazminatı ödenir. Yıldan az süreler için yapılacak ödemenin tutarı, kıstelyevm yöntemiyle belirlenir.

(5) Sendikal çalışma sırasında vefat eden veya çalışamayacak durumda malul kalan Konfederasyon zorunlu organlarında görev alan asil üyelere, Genel Merkez bütçesinden karşılanmak üzere tazminat ödenir. Ödenecek tazminat, olay tarihi itibariyle en yüksek Devlet memuruna ödenen net maaşın vefat durumunda sekiz katı, maluliyet durumunda ise beş katı oranında belirlenir. Söz konusu tazminatın ödenebilmesi için, yürütülen çalışmanın Genel Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak yürütülmesi ve Genel Yönetim Kurulu kararında çalışmaya katılacak yönetici ve üyelerin isimlerinin belirtilmiş olması şarttır. 

(6) Sendika genel merkez, şube ve temsilcilik yönetim kurulu asil üyelerinin, belgelemeleri kaydıyla sendikal faaliyetleri sırasında üçüncü kişilere ödemek zorunda oldukları tazminatlar ile görevleri sırasında ve görevleri nedeniyle kendilerine ve/veya mallarına zarar verilmesi hallerinde uğradıkları zararları karşılamak amacıyla yardım yapılabilir. Üyenin kaybı daha sonra karşı taraf/taraflarca tazmin edilirse, sendikanın yaptığı yardım ilgilisince iade edilir.

(7) Genel Denetleme Kurulu üyelerine, fiilen denetim faaliyetine katılmış olmaları kaydıyla her denetleme faaliyeti için genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 200 rakamıyla çarpımı tutarında denetim tazminatı ödenir. 

(8)  Genel Disiplin Kurulu üyelerine, fiilen inceleme ve soruşturma işlemlerine katılmış olmaları kaydıyla hazırladıkları her disiplin soruşturması raporu için genel merkez bütçesinden karşılanmak üzere 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının 200 rakamıyla çarpımı tutarında inceleme ve soruşturma tazminatı ödenir.

(9) Sendika genel merkez ve şube zorunlu organlarının üyelerine bu madde kapsamında ödenenler ile bu tüzük kapsamında Genel Kurul kararıyla ödenmesine karar verilenler haricinde başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

          Birleşemeyecek Görevler:

Madde 58- (1) Şube zorunlu organlarından birine seçilen, Şube Genel Kurulu üyeliği hariç diğer şube zorunlu organlarına, Genel Merkez zorunlu organlarından birine seçilen, Genel Kurul üyeliği hariç diğer Genel Merkez zorunlu organlarına seçilemez.   

(2) Sendika üyeleri, genel yönetim kurulu, şube yönetim kurulu ve temsilcilik yönetim kurulu üyeliklerinden sadece birine seçilebilir. Birden çok yönetim kuruluna seçilmesi halinde seçilenin ilk görevi kendiliğinden düşer.

          Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluşlara Üyelik:

   Madde 59- (1) Sendika;

a) Ülke içerisinde ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul kararıyla alınır.

b) Bağlı olduğu konfederasyonun bilgi ve onayı dâhilinde, hizmet koluna ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur veya üyelikten ayrılır, uluslararası kuruluşlar kurar.

c) Sendika; üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı konfederasyon veya uluslararası kuruluşları, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen on beş gün içinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

Fesih, İnfisah ve Kapatma Hali:

Madde 60- (1) Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması veya mahkeme kararı ile kapatılması durumunda 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 32’nci maddesi uyarınca tasfiye işlemi sonucunda kalan para ve mal varlığı Genel Kurul kararı ile belirlenen mensubu bulunulan konfederasyona devredilir. Genel Kurul toplanamazsa, bağlı bulunduğu konfederasyona aktarılır. 

(2) Başka bir sendikayla birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer. 

(3) Fesih kararı, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğunun kararıyla alınır. Sendikanın feshinin gündem maddeleri arasına yer aldığı genel kurulda toplantı yeter sayısı, ilk toplantı için 1/4 olarak uygulanır. İlk toplantıda bu sayıya ulaşılamazsa ikinci toplantıda 1/4 oranı aranmaz; ancak bu toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının 1/3’ünden az olamaz. Fesih kararı, toplantıya katılan delegelerin 1/3’ünün kararıyla alınır. Karar yeter sayısı kurul üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Kurucular

Madde 61- (1) Manevi, İlkeli ve Liyakatli Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri  Çalışanları Sendikasının (Mil-Enerji Sen) kurucuları;

 

 

Adı-Soyadı

Baba Adı

Doğum Yeri-Tarihi

Tabiiyeti                   Mesleği

İkametgâhı

 

1

Ali YÜCEL

Mustafa

Birecik / 1974

T.C

Memur

Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199/B 3.Kat Daire No:5                              Selçuklu / KONYA

 

2

Müfit GEZMEN

Süleyman

Mucur / 1961

T.C

Memur

Alacaatlı Mah.  4834.Cad. No: 10/7/11

                                               Çankaya / ANKARA

 

3

Gülen ÜYE

Halis

Ardahan / 1951

T.C

Memur

Zirve Yaşam Evleri  3211.Sok. 15/B  Blok  No:2   

                        Çayyolu / Yaşamkent / ANKARA

 

4

Yurdal GEZER

Mehmet

Nallıhan / 1969

T.C

Memur

İşçi Blokları Mah. 1530.Sok. 250/8

                                Balgat / Çankaya / ANKARA

 

5

Mehmet Ali PANCAR

Abdurrahman

Konya / 1974

T.C

Memur

Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199/B 2.Kat  Daire No:3                      Selçuklu / KONYA

 

6

Emrah BİRELLİ

Bekir

Ardeşen / 1983

T.C

Memur

İncilipınar Mah. 36057 Nolu Sok. No: 2/11    

                                     Şehitkamil / GAZİANTEP

 

7

Yavuz KOYUNCU

Hasan Hüseyin

Seydişehir / 1987

T.C

Memur

Beyhekim Mah. Gülaçar Sok. Floraşehir Sitesi A/8  No: 14                              Selçuklu / KONYA

 

8

Ertuğrul AKYÜZ

Halim

Hekimhan / 1970

T.C

Memur

Döşeme Mah.  60071 Sok. Çiçek Apt.  No:4/1

                                                   Seyhan / ADANA

 

9

Memduh YILDIZ

Zübeyir

Siirt / 1972

T.C

Memur

Selahaddin Eyyubi Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Kaya 2  Apt.  No: 1

                                             Haliliye ŞANLIURFA

 

10

Cafer Tayyar KELEŞ

Zerin

Sarayönü / 1975

T.C

Memur

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Lojmanı Keklikpınarı Mah. 890.Cad.No:3 Kat:4 Daire:14                 

                                               Çankaya / ANKARA

    Yürürlük

Madde 62-     (1)  01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

YENİ GALERİLER

MİL ENERJİ SEN

Manevi İlkeli ve Liyakatli Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Sendikası Kurumsal Resmi Web Sitesi.

MİL ENERJİ SEN

Menekşe 1 Sokak No: 8/19 Kızılay
06420 Çankaya / Ankara

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.